MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Detail jazykového kurzu


Kurz: Sobotní konverzace se snídaní Sobotní EN/DE
jazyk: Sobotní konverzace se snídaní
kód: Sobotní EN/DE
pokročilost: konverzační schopnosti
uč. materiál: žádné
termín: dle rozpisu
trvání semestru: sobota od 9.00 do 12.00 hod
cena: 350,- nebo 300,- Kč / semestr

SOBOTNÍ ANGLICKÁ a NĚMECKÁ KONVERZACE SE SNÍDANÍ

SOBOTY dle rozpisu níže 9.00-12.00 hod

Místo konání - MK jazykové centrum, s.r.o. Nádražní řádek 20, Hodonín

Pro koho - Kdokoli, ať je náš student, nebo ne, kdo se přátelí s angličtinou, od úrovně cca mírně do středně pokročilý. Úrovně pokročilosti vždy bývají pestré, to je život, každý si odnese tolik, kolik zvládne. Hlavní je mít potřebu a chtít komunikovat.

Co očekávat - Kromě příjemně strávených čtyř vyučovacích hodin, snídaně a kávy také zlepšení komunikačních dovedností, aktivizaci slovní zásoby, to vše bez učebnic, sešitů, učebního plánu. Lektor bude vždy mít připravena témata, kdyby "došla řeč".

Kdo to vede - Zkušení lektoři se budou střídat tak, abyste měli možnost poznat různé přístupy, přízvuky, zkušenosti ... tj. pokaždé někdo jiný, vždy ale kvalitní jazykáři, s nimiž je možno komunikovat o čemkoli.

Přihlášení - Telefon – 518 344 432, e-mailem –office@mkcentrum.cz, on-line přihláška – www.mkcentrum.cz nebo osobně v kanceláři školy, vždy nejpozději ve čtvrtek předcházející před sobotou konání. Přihláška = platba! Cena se počítá podle počtu přihlášených, tj. zúčastněných.

Potvrzení konání - Minimální počet přihlášených: 4. Pokud se přihlásí toto minimální potřebné množství účastníků, potvrdíme vám e-mailem do pátku 14.00, že se konverzační sobota koná. Při nedostatečném počtu účastníků dostanete zprávu o nekonání.

Rozpis plánovaných konverzačních sobot:

5. listopad 2016

10. prosince 2016

21. ledna 2017

25. února 2017

11. března 2017

22. dubna 2017

13. května 2017

 

 

 


Přihlásit se do kurzu
   
Jméno a příjmení:   
Adresa:   
Email:   
Datum narození:     DDMMRRRR
Telefon:   

Vzkaz: 

Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky upravující právní vztahy pro jazykové kurzy pro veřejnost

 

I. Definice: Skupinové jazykové kurzy vypisované jazykovou školou MK jazykové centrum, s.r.o. (dále: dodavatel) na blíže specifikované období, s předem stanoveným rámcovým programem a cenou pro jednoho účastníka 

 

II. Podmínky účasti v kurzu: Minimální věk 13 let (neplatí pro kurzy typu Teen)

 

III. Minimální počet účastníků ve skupině: 4 pokud je nižší počet studentů ve skupině, mění se cena za kurz.

Protože jsme vázáni určitou kapacitou třídy, platí uvedená cena za kurz pouze tehdy, jsou li v kurzu alespoň 4 účastníci. Klesne-li tento počet, vyhrazuje si škola právo na změnu počtu hodin nebo změnu ceny. 
Při vyšším počtu zájemců o kurz než je kapacita třídy, rozhoduje včasné zaplacení o zařazení do kurzu. Pro další zájemce je možno otevřít další kurz. Cena se pak bude odvíjet od počtu zájemců.

 

 

IV. Maximální počet účastníků ve skupině: 12

 

V. Délka vyučovací hodiny: 45 minut, 60 minut

 

VI. Trvání kurzu: Datum zahájení a ukončení výuky, termíny, v nichž výuka neprobíhá (prázdniny, státní svátky apod.)  každoročně specifikuje dodavatel na svých internetových stránkách a na vývěskách školy. Počet vyučovacích hodin musí být znám před zahájením kurzu a je po dobu konání kurzu závazný. 

 

VII. Neuskutečněná výuka: V případě absence lektora zajistí dodavatel odpovídající náhradu; není-li to možné, výuka se v daném termínu nekoná a dodavatel o této skutečnosti v nejkratším možném termínu vyrozumí studenty. Neuskutečněná výuka bude nahrazena v nejbližším možném termínu na základě dohody skupiny s lektorem tak, aby byl v každém případě dodán smluvený počet vyučovacích hodin. 

 

VIII. Absence ve výuce: Není-li některý z účastníků kurzu ve výuce přítomen, ať už z jakéhokoli důvodu, nevzniká mu tím nárok na žádné finanční kompenzace. Nedostaví-li se bez předchozí domluvy s vyučujícím ani jeden z účastníků kurzu, a to ani po uplynutí 15-ti minut od řádného termínu zahájení výuky, výuka se v daném termínu nekoná. Náhradní termín konání výuky se v takovémto případě nesjednává. 

 

IX. Cena kurzu: Cena kurzu se řídí platným ceníkem; v ceně jsou zahrnuty doplňkové materiály používané ve výuce, nikoli však základní používaná učebnice. O ceně kurzu je každý účastník informován před uzavřením jakéhokoli smluvního vztahu.

 

X. Změna ceny kurzu: V případě, že se do skupiny nepřihlásí minimální počet účastníků uvedený v bodě 3 výše, může dodavatel navrhnout konání kurzu za jiných finančních podmínek než bylo oznámeno. 

 

XI. Poskytované slevy: Dodavatel z času na čas poskytuje různé akční slevy na jím pořádané kurzy. O těchto slevách jsou účastníci kurzů i široká veřejnost informováni prostřednictvím internetové prezentace dodavatele, případně na oznamovacích plochách v provozovně dodavatele. 

 

XII. Dodatečné přistoupení do kurzu: V případě, že počet účastníků kurzu při jeho zahájení nedosáhl stanoveného maxima, je do již zahájeného kurzu možno přistoupit. Pro účtovanou cenu výuky je rozhodné datum první absolvované vyučovací hodiny (včetně případné hodiny ukázkové). Vždy je účtována poměrná část z celkového kurzovného. 

 

XIII. Platba za výuku: V období delším než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu se provádí zálohová platba ve výši 500,- Kč, kterou si účastník rezervuje místo ve skupině, zbylé kurzovné se doplácí před zahájením kurzu; v období kratším než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu nebo při nástupu do již běžícího kurzu se provádí platba kurzovného na celé smluvní období, případně poměrná část zbývající do konce školního roku resp. semestru. 

 

XIV. Ukázková hodina: Zájemci o přistoupení do již probíhajícího kurzu mají právo zúčastnit se ukázkové hodiny, avšak pouze na základě doporučení a konzultace s dodavatelem. Ukázková hodina je nezávazná, účtována je pouze v případě, že se zájemce rozhodne do daného kurzu přistoupit. 

 

XV. Způsob úhrady: Platby je možno provádět v hotovosti přímo v kanceláři školy, nebo převodem na bankovní účet školy, případně fakturou nebo složenkou. V případě platby bankovním převodem plátce uvádí z důvodu identifikace platby jako variabilní symbol své datum narození v osmimístném formátu tak, jak ho uvedl v přihlášce. 

 

XVI. Nezahájení kurzu: Dodavatel si vyhrazuje právo - z důvodů technických či organizačních, zejména pak při nedostatečném počtu přihlášených platících účastníků a nemožnosti alternativní dohody - daný kurz nezahájit nebo předčasně ukončit. V tomto případě jsou platby za kurz vraceny v plné, respektive poměrné výši bez jakýchkoli manipulačních či storno poplatků. 

 

XVII. Storno podmínky: Při předčasném ukončení studia ze strany účastníka se kurzovné v žádném případě nevrací, je však možnost a) sehnat si náhradníka na svoje místo a finanční vyrovnání provést mezi sebou, b) ve výjimečných případech, které jsou výhradně na posouzení dodavatele, je možno nevyčerpanou poměrnou část kurzovného převést do následujícího školního roku, případně na jinou pobočku dodavatele. Ukončení studia je nutno nahlásit v kanceláři dodavatele (e-mailem, faxem nebo osobně). 

 

XVIII. Ukončení studia: Na závěr smluvního období, tj. zpravidla na konci školního roku, dodavatel vystaví každému účastníkovi, jehož docházka dosahuje alespoň 80%, certifikát o absolvování, v němž bude uvedeno období, za něž se certifikát vydává, a úroveň, na které účastník v daném období studoval.

XIX. GDPR: Vzhledem k tomu, že s platností od 25.5.2018 je účinné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) bude správce a zpracovatel osobních údajů dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů zejména nařízení GDPR.