MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Detail jazykového kurzu


Kurz: Němčina Letní NJ pro SŠ
jazyk: Němčina
kód: Letní NJ pro SŠ
pokročilost: B1+ nižší úroveň
uč. materiál:
termín: 35. týden 27.-31.8.2018
trvání semestru: 27.-31.srpen 2018
cena: 2000,- Kč / semestr

Letní docházkový kurz anglického jazyka pro budoucí a stávající studenty středních škol. Kurz je zaměřen na konverzaci, rozšiřování slovní zásoby, zlepšování plynulosti projevu, situační rozhovory a nácvik rychlých reakcí v cizojazyčném prostředí.

 

Letní kurz angličtiny pro ty, kteří se hlásí na střední školu 

Pokud jste si vybrali angličtinu jako první jazyk, měli byste být podle nařízení Ministerstva školství v prvním ročníku na střední škole na úrovni B1. Níže najdete hlavní gramatické body a větu na překlad, abyste si mohli zkusit, zda bude první rok lehký anebo využijete naši nabídku a příjdete sa něj připravit.

POZOR ZA PRVÉ! Za otestování nebudete nic platit – doma si věty přeložte (slovník používat můžete, jiné pomůcky ne), potom nám ho pošlete na office@mkcentrum.cz a my Vám pošleme správné odpovědi. Tato nabídka platí až do 1.7.2018

POZOR ZA DRUHÉ! Od chvíle, kdy na naší facebookové stránce spustíme tuto nabídku půjde každý email se žádostí o správnou odpověď do slosování o slevu na tento kurz anebo jiný kurz, který ve školním roce 2018/19 MK jazykové centrum otevře.

Denně od 9.00 do 13.00 hod

Úroveň přihlášených - alespoň B1

Veškeré výukové materiály studenti obdrží, s sebou si vemte jen dobrou náladu a kamaráda.

Platba předem.

Kurz bude zahájen při účasti 4 studentů. Při nižším počtu přihlášených se kurz nekoná a peníze Vám budou vráceny.

TEST NĚMČINA

Časování silných a slabých sloves. Tázací zájmena.

Proč snídáš jen jogurt, nemáš hlad?

Nepřímá otázka

Nevím, co říkal.

Oznamovací věta. Přídavná jména v základním tvaru.

Pracovní doba je výhodná a moje práce mě skutečně baví.

Tázací věta. Perfektum silných sloves.

Proč jsi k nám přišel tak pozdě?

Rozkazovací věta

Jeď, prosím, opatrně, a potom mi zavolej!

Osobní zájmena. Přivlastňovací zájmena.

Každý den vaří něco pro svého manžela.

Neurčitá zájmena

Hovoříte momentálně s někým nebo na mě máte čas?

Modální slovesa

Nevědela jsem, že příjdou tvoji kamarádi, mám jít do supermarketu něco nakoupit?

Předložky s 3. pádem/ se 4. pádem/ s 3. a 4. pádem

Přes víkend navštevujeme s mojí rodinou oblíbenou restauraci v centru města.

Předložková spojení

O co se nejvíc zajímáš a pro co by ses chtěl rozhodnout?

Skloňování přídavných jmen

Chcete vyzkoušet ten tmavý sveter a nebo raději tu modrou košili? (Vykání)

Stupňování přídavných jmen

 Carla chodí téměř vždy pozdě do kanceláře, musí vstávat jednoduše dřív.

Porovnávací částice. Větný zápor nein.

Jsi starší než já? Ne, jsem mladší a přece jsem chytřejší.

Spojka aber a sondern

Robert nejede (autem) rovně, ale odbočí doprava.

Vedlejší věta bez spojky

Myslí si, že ta dovolená je pro ně příliš drahá.

Konjunktiv slovesa haben

Kdy bys měl víc času, setkáme se v úterý a nebo raději ve středu?

Infinitiv s zu. Zájmeno es.

Je těžké říct, zda to bylo jednodušší předtím nebo teď.

Slovesa s odlučitelnou/ neodlučitelnou předponou. Zvratná slovesa

(Ona) Uklízí byt své matky, musí spěchat, protože večer příjdou hosté.

Préteritum silných/ slabých/ pomocných/ modálních sloves

Myslel často na svoji budoucnost?

Budoucí čas I.

Strýček se rychle unaví, ale každý človek jednou zestárne.

 


Přihlásit se do kurzu
   
Jméno a příjmení:   
Adresa:   
Email:   
Datum narození:     DDMMRRRR
Telefon:   

Vzkaz: 

Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky upravující právní vztahy pro jazykové kurzy pro veřejnost

 

I. Definice: Skupinové jazykové kurzy vypisované jazykovou školou MK jazykové centrum, s.r.o. (dále: dodavatel) na blíže specifikované období, s předem stanoveným rámcovým programem a cenou pro jednoho účastníka 

 

II. Podmínky účasti v kurzu: Minimální věk 13 let (neplatí pro kurzy typu Teen)

 

III. Minimální počet účastníků ve skupině: 4 pokud je nižší počet studentů ve skupině, mění se cena za kurz.

Protože jsme vázáni určitou kapacitou třídy, platí uvedená cena za kurz pouze tehdy, jsou li v kurzu alespoň 4 účastníci. Klesne-li tento počet, vyhrazuje si škola právo na změnu počtu hodin nebo změnu ceny. 
Při vyšším počtu zájemců o kurz než je kapacita třídy, rozhoduje včasné zaplacení o zařazení do kurzu. Pro další zájemce je možno otevřít další kurz. Cena se pak bude odvíjet od počtu zájemců.

 

 

IV. Maximální počet účastníků ve skupině: 12

 

V. Délka vyučovací hodiny: 45 minut, 60 minut

 

VI. Trvání kurzu: Datum zahájení a ukončení výuky, termíny, v nichž výuka neprobíhá (prázdniny, státní svátky apod.)  každoročně specifikuje dodavatel na svých internetových stránkách a na vývěskách školy. Počet vyučovacích hodin musí být znám před zahájením kurzu a je po dobu konání kurzu závazný. 

 

VII. Neuskutečněná výuka: V případě absence lektora zajistí dodavatel odpovídající náhradu; není-li to možné, výuka se v daném termínu nekoná a dodavatel o této skutečnosti v nejkratším možném termínu vyrozumí studenty. Neuskutečněná výuka bude nahrazena v nejbližším možném termínu na základě dohody skupiny s lektorem tak, aby byl v každém případě dodán smluvený počet vyučovacích hodin. 

 

VIII. Absence ve výuce: Není-li některý z účastníků kurzu ve výuce přítomen, ať už z jakéhokoli důvodu, nevzniká mu tím nárok na žádné finanční kompenzace. Nedostaví-li se bez předchozí domluvy s vyučujícím ani jeden z účastníků kurzu, a to ani po uplynutí 15-ti minut od řádného termínu zahájení výuky, výuka se v daném termínu nekoná. Náhradní termín konání výuky se v takovémto případě nesjednává. 

 

IX. Cena kurzu: Cena kurzu se řídí platným ceníkem; v ceně jsou zahrnuty doplňkové materiály používané ve výuce, nikoli však základní používaná učebnice. O ceně kurzu je každý účastník informován před uzavřením jakéhokoli smluvního vztahu.

 

X. Změna ceny kurzu: V případě, že se do skupiny nepřihlásí minimální počet účastníků uvedený v bodě 3 výše, může dodavatel navrhnout konání kurzu za jiných finančních podmínek než bylo oznámeno. 

 

XI. Poskytované slevy: Dodavatel z času na čas poskytuje různé akční slevy na jím pořádané kurzy. O těchto slevách jsou účastníci kurzů i široká veřejnost informováni prostřednictvím internetové prezentace dodavatele, případně na oznamovacích plochách v provozovně dodavatele. 

 

XII. Dodatečné přistoupení do kurzu: V případě, že počet účastníků kurzu při jeho zahájení nedosáhl stanoveného maxima, je do již zahájeného kurzu možno přistoupit. Pro účtovanou cenu výuky je rozhodné datum první absolvované vyučovací hodiny (včetně případné hodiny ukázkové). Vždy je účtována poměrná část z celkového kurzovného. 

 

XIII. Platba za výuku: V období delším než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu se provádí zálohová platba ve výši 500,- Kč, kterou si účastník rezervuje místo ve skupině, zbylé kurzovné se doplácí před zahájením kurzu; v období kratším než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu nebo při nástupu do již běžícího kurzu se provádí platba kurzovného na celé smluvní období, případně poměrná část zbývající do konce školního roku resp. semestru. 

 

XIV. Ukázková hodina: Zájemci o přistoupení do již probíhajícího kurzu mají právo zúčastnit se ukázkové hodiny, avšak pouze na základě doporučení a konzultace s dodavatelem. Ukázková hodina je nezávazná, účtována je pouze v případě, že se zájemce rozhodne do daného kurzu přistoupit. 

 

XV. Způsob úhrady: Platby je možno provádět v hotovosti přímo v kanceláři školy, nebo převodem na bankovní účet školy, případně fakturou nebo složenkou. V případě platby bankovním převodem plátce uvádí z důvodu identifikace platby jako variabilní symbol své datum narození v osmimístném formátu tak, jak ho uvedl v přihlášce. 

 

XVI. Nezahájení kurzu: Dodavatel si vyhrazuje právo - z důvodů technických či organizačních, zejména pak při nedostatečném počtu přihlášených platících účastníků a nemožnosti alternativní dohody - daný kurz nezahájit nebo předčasně ukončit. V tomto případě jsou platby za kurz vraceny v plné, respektive poměrné výši bez jakýchkoli manipulačních či storno poplatků. 

 

XVII. Storno podmínky: Při předčasném ukončení studia ze strany účastníka se kurzovné v žádném případě nevrací, je však možnost a) sehnat si náhradníka na svoje místo a finanční vyrovnání provést mezi sebou, b) ve výjimečných případech, které jsou výhradně na posouzení dodavatele, je možno nevyčerpanou poměrnou část kurzovného převést do následujícího školního roku, případně na jinou pobočku dodavatele. Ukončení studia je nutno nahlásit v kanceláři dodavatele (e-mailem, faxem nebo osobně). 

 

XVIII. Ukončení studia: Na závěr smluvního období, tj. zpravidla na konci školního roku, dodavatel vystaví každému účastníkovi, jehož docházka dosahuje alespoň 80%, certifikát o absolvování, v němž bude uvedeno období, za něž se certifikát vydává, a úroveň, na které účastník v daném období studoval.

XIX. GDPR: Vzhledem k tomu, že s platností od 25.5.2018 je účinné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) bude správce a zpracovatel osobních údajů dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů zejména nařízení GDPR.