MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Detail jazykového kurzu


Kurz: Angličtina 2020-2021 firemní EN20
jazyk: Angličtina 2020-2021
kód: firemní EN20
pokročilost: všechny pokročilosti, rozdělení dle testování
uč. materiál: Výběr z materiálů
termín: denně od 7 hod.
trvání semestru: bloky po 10 týdnech
cena: 3600,- Kč / semestr

Kurz je určen pro zaměstnance malých a středních firem, které svým zaměstnancům chtějí zajisti kvalitní jazykovou přípravu. 

Studenti budou rozděleni po otestování jazykové úrovně do malých skupin a budou mít celoročně pravidelnou výuku angličtiny v rozsahu 2VH týdně v termínech podle potřeb a dohody. Výuka bude probíhat v naší škole (případně u zaměstnavatele).

Výhodou této výuky je pravidelnost a klidné místo na výuku, kdy studenti nebudou vyrušováni svými spolupracovníky. Je zajištěna klidná, útulná učebna s přístupem k internetu. Maximální počet studentů ve skupince je 6. Náplň výuky je stanovena jak úrovní znalostí, tak i vlastními požadavky ze strany zaměstnavatele nebo samotných studentů. Výsledek studia tak bude co nejvíce odpovídal jejich potřebám.

Výuka probíhá celoročně, 2x 45 minut/týdně. V průběhu roku se lze do kurzů přihlašovat kdykoli.

Zahájení kdykoli od září 2020, minimální počet studentů ve skupince jsou 3.

Nevyučuje se: ve státní svátky, vánoční prázdniny a jarní prázdniny.

Možnosti úhrady kurzu:

Předplácí se vždy výuka na 10 týdnů. tJ. 3600,-Kč/skupina.

1) Hotově v naší kanceláři

2) Převodem z účtu

3) Vystavení faktury (po dodání fakturačních údajů, splatnost do data zahájení kurzu)

DŮLEŽITÉ:

Každý student má k dispozici přístup do našeho elektronického systému, kde jsou uvedeny veškeré zápisy odučených lekcí i odkazy na doplňující výukové materiály, a budete mít možnost se přes internet do systému odkudkoliv přihlásit. Podrobný zápis ocení obzvlášť ti studenti, kteří se z jakýchkoli důvodů nemohli účastnit výuky. Doma, v klidu, si doplní lekci dle tohoto zápisu, udělají si zadané domácí úkoly, podívají se na doporučení od lektora a na další hodinu už budete na 100% připraveni. Tím nebudete spolužáky zdržovat vracením se k minulému tématu a kurz může pokračovat dál. Tento přístup mohou mít i personalisté v podnicích, kteří výuku proplácí. Mohou tak kontrolovat jak docházku do kurzu, tak  i výsledky testování.

 

 


Přihlásit se do kurzu
   
Jméno a příjmení:   
Adresa:   
Email:   
Datum narození:     DDMMRRRR
Telefon:   

Vzkaz: 

Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky upravující právní vztahy pro jazykové kurzy pro veřejnost

 

I. Definice: Skupinové jazykové kurzy vypisované jazykovou školou MK jazykové centrum, s.r.o. (dále: dodavatel) na blíže specifikované období, s předem stanoveným rámcovým programem a cenou pro jednoho účastníka 

 

II. Podmínky účasti v kurzu: Minimální věk 13 let (neplatí pro kurzy typu Teen)

 

III. Minimální počet účastníků ve skupině: 4 pokud je nižší počet studentů ve skupině, mění se cena za kurz.

Protože jsme vázáni určitou kapacitou třídy, platí uvedená cena za kurz pouze tehdy, jsou li v kurzu alespoň 4 účastníci. Klesne-li tento počet, vyhrazuje si škola právo na změnu počtu hodin nebo změnu ceny. 
Při vyšším počtu zájemců o kurz než je kapacita třídy, rozhoduje včasné zaplacení o zařazení do kurzu. Pro další zájemce je možno otevřít další kurz. Cena se pak bude odvíjet od počtu zájemců.

 

 

IV. Maximální počet účastníků ve skupině: 12

 

V. Délka vyučovací hodiny: 45 minut, 60 minut

 

VI. Trvání kurzu: Datum zahájení a ukončení výuky, termíny, v nichž výuka neprobíhá (prázdniny, státní svátky apod.)  každoročně specifikuje dodavatel na svých internetových stránkách a na vývěskách školy. Počet vyučovacích hodin musí být znám před zahájením kurzu a je po dobu konání kurzu závazný. 

 

VII. Neuskutečněná výuka: V případě absence lektora zajistí dodavatel odpovídající náhradu; není-li to možné, výuka se v daném termínu nekoná a dodavatel o této skutečnosti v nejkratším možném termínu vyrozumí studenty. Neuskutečněná výuka bude nahrazena v nejbližším možném termínu na základě dohody skupiny s lektorem tak, aby byl v každém případě dodán smluvený počet vyučovacích hodin. 

 

VIII. Absence ve výuce: Není-li některý z účastníků kurzu ve výuce přítomen, ať už z jakéhokoli důvodu, nevzniká mu tím nárok na žádné finanční kompenzace. Nedostaví-li se bez předchozí domluvy s vyučujícím ani jeden z účastníků kurzu, a to ani po uplynutí 15-ti minut od řádného termínu zahájení výuky, výuka se v daném termínu nekoná. Náhradní termín konání výuky se v takovémto případě nesjednává. 

 

IX. Cena kurzu: Cena kurzu se řídí platným ceníkem; v ceně jsou zahrnuty doplňkové materiály používané ve výuce, nikoli však základní používaná učebnice. O ceně kurzu je každý účastník informován před uzavřením jakéhokoli smluvního vztahu.

 

X. Změna ceny kurzu: V případě, že se do skupiny nepřihlásí minimální počet účastníků uvedený v bodě 3 výše, může dodavatel navrhnout konání kurzu za jiných finančních podmínek než bylo oznámeno. 

 

XI. Poskytované slevy: Dodavatel z času na čas poskytuje různé akční slevy na jím pořádané kurzy. O těchto slevách jsou účastníci kurzů i široká veřejnost informováni prostřednictvím internetové prezentace dodavatele, případně na oznamovacích plochách v provozovně dodavatele. 

 

XII. Dodatečné přistoupení do kurzu: V případě, že počet účastníků kurzu při jeho zahájení nedosáhl stanoveného maxima, je do již zahájeného kurzu možno přistoupit. Pro účtovanou cenu výuky je rozhodné datum první absolvované vyučovací hodiny (včetně případné hodiny ukázkové). Vždy je účtována poměrná část z celkového kurzovného. 

 

XIII. Platba za výuku: V období delším než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu se provádí zálohová platba ve výši 500,- Kč, kterou si účastník rezervuje místo ve skupině, zbylé kurzovné se doplácí před zahájením kurzu; v období kratším než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu nebo při nástupu do již běžícího kurzu se provádí platba kurzovného na celé smluvní období, případně poměrná část zbývající do konce školního roku resp. semestru. 

 

XIV. Ukázková hodina: Zájemci o přistoupení do již probíhajícího kurzu mají právo zúčastnit se ukázkové hodiny, avšak pouze na základě doporučení a konzultace s dodavatelem. Ukázková hodina je nezávazná, účtována je pouze v případě, že se zájemce rozhodne do daného kurzu přistoupit. 

 

XV. Způsob úhrady: Platby je možno provádět v hotovosti přímo v kanceláři školy, nebo převodem na bankovní účet školy, případně fakturou nebo složenkou. V případě platby bankovním převodem plátce uvádí z důvodu identifikace platby jako variabilní symbol své datum narození v osmimístném formátu tak, jak ho uvedl v přihlášce. 

 

XVI. Nezahájení kurzu: Dodavatel si vyhrazuje právo - z důvodů technických či organizačních, zejména pak při nedostatečném počtu přihlášených platících účastníků a nemožnosti alternativní dohody - daný kurz nezahájit nebo předčasně ukončit. V tomto případě jsou platby za kurz vraceny v plné, respektive poměrné výši bez jakýchkoli manipulačních či storno poplatků. 

 

XVII. Storno podmínky: Při předčasném ukončení studia ze strany účastníka se kurzovné v žádném případě nevrací, je však možnost a) sehnat si náhradníka na svoje místo a finanční vyrovnání provést mezi sebou, b) ve výjimečných případech, které jsou výhradně na posouzení dodavatele, je možno nevyčerpanou poměrnou část kurzovného převést do následujícího školního roku, případně na jinou pobočku dodavatele. Ukončení studia je nutno nahlásit v kanceláři dodavatele (e-mailem, faxem nebo osobně). 

 

XVIII. Ukončení studia: Na závěr smluvního období, tj. zpravidla na konci školního roku, dodavatel vystaví každému účastníkovi, jehož docházka dosahuje alespoň 80%, certifikát o absolvování, v němž bude uvedeno období, za něž se certifikát vydává, a úroveň, na které účastník v daném období studoval.

XIX. GDPR: Vzhledem k tomu, že s platností od 25.5.2018 je účinné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) bude správce a zpracovatel osobních údajů dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů zejména nařízení GDPR.