MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Potřebujete znát svoji jazykovou úroveň?

 

Systémů klasifikujících úroveň dosažených znalostí v cizím jazyce je asi tolik, kolik je cizích jazyků. V angličtině se nejčastěji můžeme setkat se šesti stupni pokročilosti, kterým také mnohdy odpovídají podtitulky v názvech učebnic - viz. Druhým systémem prosazujícím se v rámci Evropské unie je Společný evropský referenční rámec (SERR) - viz.  
 

Projdete-li si charakteristiky jednotlivých úrovní v jednom z výše uvedených systémů, budete sami moci velmi zhruba stanovit, jaké úrovně jste doposud dosáhli. Při pozdějším vyplňování přihlášky do kurzu nám touto klasifikací pomůžete co nejpřesněji Vás zařadit do odpovídající skupiny. 
 

Certifikát MK jazykového centra o dosaženém stupni pokročilosti
 

Našim studentům vystavujeme zdarma na konci každého studijního období (zpravidla školní rok) certifikát MK jazykového centra, v němž je uvedena dosažená pokročilost podle Společného evropského referenčního rámce (více informací viz níže). Tento certifikát velmi často slouží ke získání dobrého pracovního místa.
 

Stanovení pokročilosti s certifikátem poskytujeme také zájemcům "zvenčí", kteří projdou písemným a ústním testováním. Cena certifikátu: 500,- Kč.


  

SERR, plným názvem „Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení“ je dokument Rady Evropy umožňující vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie.

V oblasti cizích jazyků definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň porozumění při poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu žáka. Studenti cizích jazyků tak mohou cestovat do Evropy s jazykovým pasem či diplomem z jazykové školy, který obsahuje datum a úroveň žáka dle SERR. V současné době se začínají objevovat i jazykové učebnice, které uvádí referenční úroveň, jakou žák nabude po nastudování učebnice.

 

Stručná charakteristika jednotlivých úrovní dle SERR


A1

Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu.


A2

Studenti této úrovně rozumí mluvenému slovu týkajícímu se někoho a jeho okolí či nakupování a práce. Mohou číst jednoduché texty a orientují se v např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě.


B1

Studenti této úrovně rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumí textům obsahujícím pocity, události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumí se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Mohou vyprávět a líčit své touhy; mohou psát texty z oblasti svých zájmů či dopisy s použitím podmiňovacího způsobu.


B2

Rozumí většinou mluvenému slovu zabývajícímu se běžnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů. Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem. Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti a dokážou vyjádřit svůj pohled a výhody či nevýhody daného problému. Dokážou napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.


C1

Rozumí i nestrukturovanému projevu. Orientují se v pořadech rádia a televize. Rozumí a vciťují se do literárních textů, rozumí odborným textům. Flexibilně komunikují a vyjadřují své myšlenky jasně a bez obtíží. Jsou schopni jasně a podrobně hovořit o všech možných tématech. V psaném textu dokážou volit vhodný směr pro čtenáře.


C2

Po krátkém přizpůsobení rozumí bez obtíží rodilým mluvčím hovořícím o jakémkoliv tématu. Jsou schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Při konverzaci vyjadřují jemné významové odstíny, používají idiomatické vazby. Pokud něco nedokáží vyjádřit, bez problémů to obchází jinou formulací, bez narušení hovoru. Umí popisovat odborné texty apod.

 

Přehled mezinárodních jazykových certifikátů a odpovídající úroveň dle SERR