MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Náš tým více než 200 špičkových překladatelů se specializuje především na tyto obory

 

 

Poskytované typy překladů


Běžné překlady

Texty neobsahující odbornou terminologii a nevyžadující žádné zvláštní odborné vzdělání nebo vědomosti. Jedná se například běžné všeobecné texty, soukromá korespondence, životopisy, neodborná dokumentace pro jednotlivce a nevýdělečné organizace a podobně.


Odborné překlady

Texty obsahující odbornou terminologii, texty vyžadující specializované nebo odborné vzdělání či znalosti, například právo, grantové dokumentace a dokumenty EU, sociologie, marketing, účetnictví a daně, atd.


Technické překlady

Odborné překlady zejména technického a přírodovědného zaměření vyžadující technické a odborné vzdělání a znalosti, například metalurgie, architektura, urbanistika, ale i technické zprávy a dokumentace.


Právní překlady

Překlady vyžadující znalost právní problematiky oblasti výchozího a cílového jazyka, například zakládací smlouvy, kupní a nájemní smlouvy, licenční ujednání a mnohé další.


Soudní či úřední překlady

Jsou veškeré překlady, které provádějí tzv. soudní tlumočníci, tedy překladatelé a tlumočníci, kteří byli k výkonu soudního tlumočníka jmenováni krajskými soudy. Aby se tito překladatelé a tlumočníci mohli ucházet o jmenování soudním tlumočníkem, musí splňovat mimořádně přísná kritéria. Jsou vybaveni pečetí soudního tlumočníka a překlady, které provedou, jsou právně závazné a stávají se oficiálními dokumenty doma i v zahraničí.

Nejčastěji se takto překládají úřední a osobní dokumenty jako rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, vysvědčení a diplomy, certifikáty, ale i znalecké posudky nebo dokumentace potřebná pro soudní nebo správní řízení.

Mnohé z takto překládaných dokumentů vyžadují tzv. superlegalizaci a opatření apostilační doložkou. Právě z tohoto důvodu není odpovědné vyhotovení úředního překladu otázkou několika hodin, a proto doporučujeme, abyste si v případě jejich potřeby rezervovali na jejich vyhotovení dostatek času.

 

 

Nejčastěji překládané druhy dokumentů bez rozlišení oboru

 • smlouva (kupní smlouva, nájemní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o dílo, společenská smlouva)
 • žaloba, odvolání, soudní rozhodnutí, rozsudek, dožádání
 • zákon, vyhláška, nařízení
 • plná moc, čestné prohlášení, notářský zápis, osvědčení
 • výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí
 • list vlastnictví
 • zatykač (mezinárodní zatykač, evropský zatykač)
 • občanské a obchodní právo
 • obchodní podmínky, stanovy, zápis z jednání atd.
 • veškeré technické návody a příručky
 • technické listy, bezpečnostní listy
 • patentové přihlášky, vynálezy
 • certifikáty a osvědčení o shodě
 • normy a směrnice
 • znalecké posudky
 • katalogy a prospekty
 • obchodní a provozní dokumentace - memoranda, poznámky z jednání, zápisy, korespondence
 • interní dokumentace a komunikace, archivní a provozní řády, provozní dokumentace, reporty
 • prezentace
 • analýzy, prognózy, studie
 • personální management a lidské zdroje - personální plány, personální dokumentace, právní analýzy a studie vztahující se k problematice managementu lidských zdrojů, metodologie, opatření a další dokumenty, dokumentace vzdělávacích akcí
 • řízení jakosti - zprávy z auditů, certifikáty, příručky jakosti a dokumentace vztahující se k systémům řízení jakosti
 • návody k výrobkům
 • manuály
 • záruční listy
 • návody
 • pojistné smlouvy
 • učební materiály
 • grantové žádosti a související dokumentace, studie proveditelnosti, atd.
 • software pro automobilový průmysl
 • technologie
 • katalogy
 • montážní postupy
 • bezpečnostní předpisy
 • provozní dokumentace
 • software obecně
 • lokalizaceí s koncovým uživatelem, uživatelská rozhraní
 • marketingové studie, plány, prezentace, propagační materiály, uživatelské materiály

Nejčastější překládané obory 

 • informační technologie a informační systémy
 • telekomunikace
 • software, hardware, programování
 • automatizace
 • strojírenství
 • automobilový průmysl
 • energetika
 • elektrotechnika
 • osvětlovací technika
 • ekonomika
 • finance a bankovnictví
 • obchod
 • logistika
 • právo
 • marketing, reklama
 • polygrafie
 • stavebnictví
 • zemědělství
 • zdravotnictví
 • obuvnictví
 • textilní průmysl
 • plastikářský průmysl
 • gumárenský průmysl
 • dřevozpracující průmysl
 • naftařský průmysl
 • mechanika osobních a nákladních automobilů
 • obrábění a tváření kovů a plastů
 • průmysl barev a laků
 • klimatizace, chlazení a vytápění
 • strojírenské technologie
 • farmaceutický průmysl
 • potravinářský průmysl
 • audio-video
 • bankovnictví
 • beletrie
 • bezpečnost práce
 • biologie
 • biotechnologie
 • cestovní ruch
 • ekologie
 • elektrotechnika
 • finance
 • fyzika
 • gastronomie
 • geologie
 • vinařství
 • hotelnictví
 • hydraulika
 • hutnictví
 • chemie
 • internet
 • laboratorní technika
 • letectví
 • management
 • metalurgie
 • normy
 • obchod
 • patenty
 • pivovarnictví
 • pojišťovnictví
 • polygrafie
 • řízení kvality
 • slévárnství
 • sociologie
 • sport
 • účetnictví
 • umění
 • vodohospodářství
 • životní prostředí
  a další...

 

Poptávkový formulář - kalkulace překladu - zde