MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Často kladené dotazy a odpovědi na ně

 

Jak se stanoví cena překladu?

Výsledná cena za překlad se určuje podle počtu normostran přeloženého textu nebo podle počtu znaků textu, dále podle termínu dodání a charakteru textu. O jednotkové ceně každého konkrétního překladu je zákazník informován v rámci objednávkového procesu.


Co je normostrana, jak zjistím rozsah mého dokumentu?

Jedna normostrana (NS) je 1800 znaků včetně mezer. Celkový počet normostran zjistíte v programu MS Word (Nástroje – Počet slov – Znaky (včetně mezer). Výsledek je třeba vydělit 1800 pro získání počtu NS.


Co znamenají pojmy „výchozí“ a „cílový jazyk“?

„Výchozí jazyk“ je jazyk, ve kterém je váš dokument napsaný, zatímco termínem „cílový jazyk“ myslíme jazyk, do kterého má být text přeložen.


Jak se liší délka originálu od přeloženého textu?

U angličtiny je to zhruba 10:11 tj. 10 NS českého textu a 11 NS anglického překladu. U němčiny je poměr 10:12–14. Při výpočtu konečné ceny se vychází z rozsahu přeloženého textu.


Co je to úřední (soudní) překlad?

Úřední překlad je opatřený razítkem a doložkou soudního překladatele. Přeložený dokument je svázán s originálem (příp. notářsky ověřenou kopií) a doložkou překladatele pomocí pečetního provázku. Pozor – úřední překlad ≠ právní překlad.


Kdo je soudní překladatel?

Soudní překlady provádí soudní překladatel (resp. soudní tlumočník), který je jmenován a registrován příslušným soudem ČR a má pro svou činnost udělené oprávnění. Soudní tlumočení se řídí vyhláškou č. 37/1967 Sb. o tlumočnících a znalcích, která upravuje soudní překlady a soudní tlumočení. Soudní tlumočení klade vysoké nároky na přesnost, nezávislost a nestrannost tlumočeného projevu. 


Může překladatel opatřit překlad notářským ověřením?

Ne, tuto možnost má pouze notář.


Které dokumenty musí být ověřeny soudním překladatelem?

Většinou se jedná o dokumenty pro úřady k oficiálnímu použití (soudy, ambasády a jiné úřady), např. rodný list, oddací list, úmrtní list, výpis z trestního rejstříku, řidičský průkaz, smlouvy atd. 


Jak se liší notářské a soudní ověření překladu?

Notář ověří pravost podpisu či dokumentu, soudní překladatel ověří pravost samotného překladu.


Co je to odborný text?

Ekonomický, právnický, technický, vědecký, počítačový, lékařský nebo jinak obsahově či jazykově náročný text (obsahující odborné termíny, složitou syntax, neobvyklou formu dokumentu apod.).


Co je to apostila?

Jedná se o doložku, jež se připojuje za oficiální listiny a dokumenty, která prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí.


Jak najdu kvalitní překladatele?

Kvalitní překladatele naleznete nejen v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni, kde jsou tyto služby často výrazně dražší, ale v podstatě kdekoli. Nejlépe je nechat si někoho doporučit na základě předchozích zkušeností. Nejnižší cena překladu ani zdaleka nemusí znamenat, že výsledný text bude přeložen správně. Překladatelské agentury disponují rozsáhlými portfolii časem prověřených specialistů na nejrůznější obory a nepřeberné jazykové kombinace.   


Jsou překlady důvěrné?

Ano, překladatel i tlumočník jsou povinni zachovat přísnou mlčenlivost a nevyužívat informací získaných během výkonu překladatelské práce ke svému užitku.


Co všechno zahrnuje cena za překlad?

Obvykle je v ceně za překlad kromě profesionálního překladu zahrnuta základní jazyková korektura. Někteří překladatelé nabízejí i doručení zakázky zdarma, vypálení na CD či stylistickou korekturu. Před zadáním překladu se u překladatele či agentury informujte, co je v ceně za překlad konkrétně zahrnuto.


Proč bývají překlady tak drahé?

Překládání je velmi časově náročné. Čas potřebný k vlastnímu překladu může být někdy delší než čas, za který byl originální text vytvořen. Překladatel musí najít vhodné slovo, které nejlépe vystihne původní význam. Je potřebná plynulost ve dvou jazycích a odbornost v oboru zadaného překladu. Překladatel musí mít navíc kulturní povědomí o výchozím i cílovém jazyce a musí být schopen zkombinovat tuto znalost se znalostí gramatiky, psaní na počítači a často i výzkumu v dané oblasti. Cena za překlad v sobě odráží odbornost a čas potřebný k poskytnutí překladu v co nejvyšší kvalitě.


Proč trvá vyhotovení překladu tak dlouho?

Je mnoho faktorů, které délku vyhotovení překladu ovlivňují. Výchozí text musí být čten, přeložen a znovu minimálně dvakrát přečten, dále přepsán a často přeformátován. Někdy je důležitý i podrobnější výzkum v překládané oblasti, aby nedošlo k terminologickým či faktickým omylům. Překladatel musí o každém slovu, frázi a větě popřemýšlet samostatně, a následně pak i komplexně. Pokud je v textu použita speciální slovní zásoba, nebo pokud je dokument vysoce odborný, je potřeba více času k ověření přejatých slov.


Jaké formáty lze pro zadání překladu použít?

Formát překladu záleží na konkrétní překladatelské agentuře či překladateli. Obecně lze použít formáty MS Office (doc, xls, ppt) či pdf, ale lze překládat i dokumenty naskenované, nafaxované či vytištěné. Vždy je třeba si při objednávání dohodnout, jaký bude vstupní a výstupní formát.


Co je to CAT software?

CAT (Computer Aided Translation) je zkratka pro programy, které umožňují překlad podporovaný počítačem. Není to překlad strojový, ale pomáhá lidskému překladateli s překladovou pamětí (opakující se výrazy, zachování jednotné terminologie apod.). Použití CAT přináší i nižší náklady na překlad, možnost vytvoření terminologického slovníku aj. V případě opakujících se textů (vět) může překladatel poskytnout při použití CAT nástroje slevu.


K čemu je překladatelská norma DIN 2345?

Tato německá norma vymezuje požadavky na překladatelské projekty.


O čem je norma ČSN EN 15038?

Česká norma ČSN EN 15038 (viz Certifikace překladatelů a tlumočníků) určuje standardy pro poskytování překladatelských služeb na vysoké úrovni. V ČR nahrazuje normu DIN, která u nás byla používána do r. 2006.


Jak mám u Vás nejlépe objednat překlady textů?

Naše překladatelská agentura přijímá objednávky na veškeré překladatelské služby 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to buď e-mailem, telefonicky, osobně, nebo prostřednictvím našeho online poptávkového formuláře. 
 

Jak se určuje cena za odborné překlady?

Především se posuzuje předpokládaná časová náročnost ve srovnání s běžným překladem. Odborné překlady vždy vyhotovují překladatelé s přiměřenou znalostí daného oboru, jejichž služby bývají honorovány lépe. Rozhodující je dále rozsah přeloženého textu, případně požadavek na expresní překladatelské služby.


Jak zajišťujete kvalitu Vašich překladatelských služeb?

Máme vypracovaný systém pro poskytování překladatelských služeb, který odpovídá požadavkům mezinárodních norem ISO 9001, EN 15038. Tento systém řízení kvality překladů textů zahrnuje komunikaci se zákazníkem, výběr vhodných překladatelů, profesionální postupy pro samotné vypracování překladu textů, systém kontroly odborných překladů a dodržování sjednaných podmínek poskytování překladatelských služeb.

 

Jaké jazyky Vaše překladatelská agentura překládá?

Naše agentura provádí překlady textů prakticky všech jazyků. Spolupracujeme s vybranými překladateli z celého světa, a proto můžeme poskytovat kvalitní překladatelské služby v mnoha jazykových kombinacích, a to včetně exotických jazyků.


Jaké jsou platební podmínky za Vaše překladatelské služby?

Platba za poskytnuté překladatelské služby se standardně provádí na základě vystavené faktury. Splatnost faktur za překlady textů 14 dnů, při dlouhodobé spolupráci nebo při speciálních projektech se platební podmínky za poskytnuté překladatelské služby stanoví individuálně.


Určitě si nezapomeňte přečíst text Překladatel na volné noze nebo překladatelská agentura?


NA VEŠKERÉ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY SE VZTAHUJÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ZDE.